Møde for beboerne i rækkehusene på Langhusvej / d. 5.marts 2019

13. februar 2019

Lagt op af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk
Skrevet af Bjarne Larsson, Administrerende direktør fsb


Fremtiden for rækkehuse på Langhusvej  - English version look down below

I de næste to år sker der ingen forandringer med det hus på Langhusvej, som du bor i. Du bliver boende som du hidtil har gjort, og det gør dine naboer også.

De beboervalgte i fsb skal snart tage stilling til en plan om Langhusvej. Hvis planen vedtages, vil håndværkerne om to år gå i gang med at bygge nye rækkehuse på Langhusvej.
 

Når de er færdige med at bygge, kan du flytte ind i et nyt rækkehus på vejen. Hvis planen bliver til virkelighed, rives de nuværende rækkehuse nemlig ned. Der hvor husene lå, bygges der i stedet for cirka 130 nye rækkehuse.

En del af de nye rækkehuse vil blive almene boliger. Det betyder, at du kan flytte ind i en af dem, når de er bygget. Du kan derfor fortsat være beboer på Langhusvej, når de nye boliger står klar. Dine naboer har samme muligheder som dig for at blive boende på vejen.
 

Hvis planen ikke vedtages, kan du forsat bo i dit nuværende hus på Langhusvej, når det er renoveret.
 

fsb vil gerne fortælle alle beboere på Langhusvej om planerne og svare på jeres spørgsmål. Derfor inviterer vi dig og de øvrige beboere på Langhusvej til informationsmøde:
 

Tirsdag den 5. marts 2019, kl. 17-19 (sted vil stå i inviationen)
 

På mødet vil der være forskellige repræsentanter fra fsb tilstede, så I kan få svar på alle spørgsmål.
 

Hvorfor er der en plan om at bygge nye rækkehuse?

Som du ved, trænger mange af rækkehusene til en kærlig hånd. Men det er meget

dyrt at renovere husene. Derfor er det en god idé at bygge nyt.
 

Samtidigt har regeringen krævet, at der kommer flere private boliger i Tingbjerg. Det

er et led i det arbejde, som regeringen kalder ”ghettoplanen”. Det kommer du til at

høre meget mere om på informationsmødet.
 

På mødet vil vi selvfølgelig også fortælle om, hvordan du kan bo, hvis de nye

rækkehuse bliver bygget.
 

Inden mødet er du velkommen til at kontakte beboerkonsulent Mohammed Al

Muhandes, hvis du vil have svar på spørgsmål, før vi mødes.

mohmu@fsb.dk / Tel: 3376 8393 på hverdage fra kl. 8-9
 

På gensyn den 5. marts.
 

Med venlig hilsen

Bjarne Larsson

Administrerende direktør
 

English version - Housing on Langhusvej in the future

For the next two years, there will be no changes to the house on Langhusvej that

you live in. You will stay as you have done this far, and so will your neighbours.
 

The resident representatives of fsb will soon decide on a plan for the future of

Langhusvej. If the plan is adopted, the craftsmen will start building new terraced

houses on Langhusvej in two years.
 

When they finish building, you can move into a new terraced house on the road.

If the plan becomes reality, the current terraced houses will be demolished, and

where they were, some 130 new terraced houses will be built.
 

A part of the new terraced houses will be general housing (almene boliger). This

means that you can move into one of them when they are built. You can therefore

still be a resident at Langhusvej when the new homes are ready. Your neighbours

have the same opportunities as you to stay on Langhusvej.
 

If the plan is not adopted, you can stay in your current house on Langhusvej, when it

has been renovated.
 

fsb would like to tell all Langhusvej’s residents about the plans and answer all your

questions. We therefore invite you to an information meeting for Langhusvej's

residents:
 

Tuesday the 5th of March 2019 at 5-7 pm (location will be in the invitation)
 

At the meeting there will be various representatives from fsb present to answer all

your questions.
 

Why is there a plan to build new terraced houses?
 

As you know, many of the houses need renovation. But it is very expensive to

renovate the houses. Therefore, it is a good idea to build new ones.
 

Furthermore, the government demands that we built more private housing in

Tingbjerg. This is part of government’s "ghetto plan". You will hear much more about

this at the meeting.
 

At the meeting we will also tell you how you can live if the new terraced houses are

being built.
 

You are welcome to contact fsb’s resident counsellor Mohammed Al Muhandes if

you need answers to questions before we meet.

mohmu@fsb.dk / Tel: 3376 8393 on weekdays from 8-9 am,
 

Looking forward to seeing you on the 5th of March.
 

Yours sincerely

Bjarne Larsson

CEO, fsb

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: