Sandt og falsk om nedrivningen på Langhusvej

21. august 2019

Skrevet af fsb / kommunikation og ledelsessekretariat
Lagt på af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hvad er sandt og falsk om beslutningen om nedrivning af boligerne på Langhusvej?

Skal de 42 handicapvenlige rækkehuse på Langhusvej rives ned - sandt eller falsk?

Sandt. Rækkehusene skal rives ned, og der skal bygges samme antal nye almene handicapvenlige boliger. De nuværende beboere i rækkehusene vil have fortrinsret til at flytte ind i de nye boliger.

Skal der bygges private boliger på grunden på Langhusvej – sandt eller falsk?

Sandt. Udover nye almene handicapvenlige boliger er det planen, at der også skal bygges op til 88 private boliger på grunden. Samtidig skal Tingbjerg åbnes op mod omverdenen med flere og bedre forbindelser ud til de grønne omgivelser. Det kan gøres ved at lægge boligerne på den anden led, så der bliver god adgang til de grønne områder. Det vil også sikre plads til en eventuel kommende letbane.

Det ville være billigere at renovere rækkehusene – sandt eller falsk?

Både sandt og falsk. For vi ved det ikke præcist. Hvad huslejen vil være for rækkehusene på Langhusvej efter en renovering, afhænger af Landsbyggefondens støtte. Men renoveringen vil være meget dyr, fordi der er tale om en totalrenovering. Vi vurderer, at det formentlig vil koste det samme som at bygge nye boliger. Men uanset om boligerne på Langhusvej totalrenoveres eller erstattes af nye almene boliger, vil huslejen blive højere end i dag.

Huslejen i nybyggede rækkehuse kan holdes lavere end ved normalt nybyggeri, fordi fsb ejer grunden. Nybyggede boliger har lavere energiforbrug, og derfor kan man som beboer forvente lavere forbrugsudgifter.

fsb tjener penge på at sælge grunden ved Langhusvej – sandt eller falsk?

Falsk. fsb vil sælge grunden på helt normale markedsvilkår til investoren NREP. Indtægten går til at dække udgifterne til udviklingen af Tingbjerg, og et overskud føres tilbage til Tingbjerg, fx til investeringer i gårdrummene. fsb er en non-profit-organisation og må og skal ikke tjene penge. Her er ingen aktionærer eller en ejer, der skal have et økonomisk udbytte. Økonomien skal kun balancere. Sådan er det at bo alment. Ja, det er faktisk hele tanken.

Det er ikke sikkert, at alle beboere på Langhusvej kan blive genhuset i Tingbjerg – sandt eller falsk?

Sandt. fsb taler med alle beboerne om deres ønsker og behov til genhusningen. fsb vil så undersøge mulighederne for genhusning i og uden for Tingbjerg, alt efter hvad den enkelte beboer ønsker. Vi kan ikke love, at alle, der ønsker det, bliver genhuset i Tingbjerg, for det kræver, at der er en ledig bolig af den type, de ønsker.

Det er ikke sikkert, at fsb kan tage hensyn til, at beboerne i den handicapvenlige rækkehuse har særlige behov – sandt eller falsk?

Falsk. fsb sørger i samarbejde med København Kommune for at skaffe boliger, der svarer til beboernes særlige behov. Der er ingen, der bliver ladt i stikken. 

Beboerne får ikke indflydelse på, hvordan de nye rækkehuse skal indrettes – sandt eller falsk?
 

Falsk. De nye boliger på Langhusvej er endnu ikke planlagt eller tegnet. Der er derfor ikke taget beslutning om forholdene, hverken indvendigt i boligerne eller området samlet. fsb inviterer beboerne på Langhusvej til en workshop i efteråret 2019. Her vil det være mulighed for at fortælle om ønsker og behov, og de input vil indgå i det videre arbejde med at udvikle boligerne. Beboernes mening er selvfølgelig vigtig for fsb.

Beboerne på Langhusvej har ikke haft mulighed for at stemme om nedrivning af rækkehusene – sandt eller falsk?

Sandt. Folketinget har konkret besluttet, at udviklingsplanen for Tingbjerg skal behandles af boligorganisationernes øverste myndighed, altså repræsentantskabet, og ikke lokalt i boligafdelingerne. Den 25. april vedtog fsb’s repræsentantskab planen. Her var Tingbjerg også repræsenteret.

fsb fortæller ikke alt det, de ved om planerne – sandt eller falsk?

Falsk. fsb fortæller det, vi ved om planerne og har netop valgt at inddrage beboerne tidligt i processen, hvilket betyder, at vi ikke har alle svar endnu. Men fsb skal samarbejde med både SAB og Københavns Kommune om udviklingen af Tingbjerg. Og vi kender ikke til processen for behandlingen af planen for Tingbjerg í ministeriet. Derfor kan vi ikke sige noget, før vi får præsenteret resultaterne.  Der er tale om en lang proces med mange politiske beslutninger, som fsb ikke er inde over hele tiden.

Skal rækkehusene rives ned på grund af en overordnet plan for Tingbjerg – sandt eller falsk?

Sandt. Vi har være i gang med byudvikling i Tingbjerg siden 2015, men så satte regeringen fokus på udsatte boligområder i 2018, og Tingbjerg blev udpeget som ”hård ghetto”. Det medførte et krav om at aflevere en udviklingsplan til ministeriet. Den skal beskrive, hvordan der bliver 60 pct. færre almene familieboliger i Tingbjerg inden 2030. Udviklingen af Langhusvej og byggeri af private boliger mange steder i Tingbjerg er en del af planen.

Foreløbig har beboerne i fsb’s og SAB’s repræsentantskaber og kommunen besluttet det sådan. Men det er ministeriet, der har bestilt en udviklingsplan, og som derfor skal godkende den. Det sker formentlig i dette efterår.

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: