Rækkehusene på Langhusvej - Sandt og falsk

14. september 2020

Lagt op af Benita R. for Tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk

Hvad er sandt og falsk om beslutningen om nedrivning af boligerne på Langhusvej?

Skal de 42 handicapvenlige rækkehuse på Langhusvej rives ned - sandt eller falsk?

Sandt. Rækkehusene skal rives ned, og der skal bygges samme antal nye almene handicapvenlige boliger. De nuværende beboere i rækkehusene vil have fortrinsret til at flytte ind i de nye boliger.

Skal der bygges private boliger på grunden på Langhusvej – sandt eller falsk?

Sandt. Udover nye almene handicapvenlige boliger er det planen, at der også skal bygges et større antal private boliger på grunden. Samtidig skal Tingbjerg åbnes op mod omverdenen med flere og bedre forbindelser ud til de grønne omgivelser. Det kan gøres ved at skabe nye grønne forbindelser fra Langhusvej til Gyngemosen. Det vil også sikre plads til en eventuel kommende letbane.

Det ville være billigere at renovere rækkehusene – sandt eller falsk?

Både sandt og falsk. For vi ved det ikke præcist. Hvad huslejen vil være for rækkehusene på Langhusvej efter en renovering, afhænger af Landsbyggefondens støtte. Men renoveringen vil være meget dyr, fordi der er tale om en totalrenovering. Vi vurderer, at det formentlig vil koste det samme som at bygge nye boliger. Men uanset om boligerne på Langhusvej totalrenoveres eller erstattes af nye almene boliger, vil huslejen blive højere end i dag.

Huslejen i nye almene handicapvenlige boliger kan holdes lavere end ved normalt alment nybyggeri, fordi fsb allerede ejer grunden. Nybyggede boliger har lavere energiforbrug, og derfor kan man som beboer forvente lavere forbrugsudgifter.

fsb tjener penge på at sælge grunden ved Langhusvej – sandt eller falsk?

Falsk. fsb vil sælge grunden på helt normale markedsvilkår til investoren NREP. Indtægten går til at dække udgifterne til udviklingen af Tingbjerg, og et overskud føres tilbage til Tingbjerg, fx til investeringer i gårdrummene. fsb er en non-profit-organisation og må og skal ikke tjene penge. Her er ingen aktionærer eller en ejer, der skal have et økonomisk udbytte. Økonomien skal kun balancere. Sådan er det at bo alment. Ja, det er faktisk hele tanken.

Det er ikke sikkert, at alle beboere på Langhusvej kan blive genhuset i Tingbjerg – sandt eller falsk?

Sandt. fsb taler med alle beboerne om deres ønsker og behov til genhusningen. fsb har besluttet, at genhusningen primært skal ske i Tingbjerg, i nyrenoverede boliger. Vi kan ikke love, at alle, der ønsker det, bliver genhuset i Tingbjerg, for det kræver, at der er en ledig bolig af den type, de ønsker.

fsb har besluttet, at genhusningen tidligst skal ske fra 2023. Beboerne i rækkehusene kan derfor blive boende i de kommende år.

Det er ikke sikkert, at fsb kan tage hensyn til, at beboerne i den handicapvenlige rækkehuse har særlige behov – sandt eller falsk?

Falsk. fsb sørger i samarbejde med København Kommune for at skaffe boliger, der svarer til beboernes særlige behov. Der er ingen, der bliver ladt i stikken. 

Beboerne får ikke indflydelse på, hvordan de nye rækkehuse skal indrettes – sandt eller falsk?

Falsk. De nye boliger på Langhusvej er endnu ikke planlagt eller tegnet. Der er derfor ikke taget beslutning om forholdene, hverken indvendigt i boligerne eller området samlet. fsb holdt en workshop for beboerne på Langhusvej i efteråret 2019, og der bliver holdt en til, når det bliver forsvarligt igen grund af corona-situationen. På workshopperne er der mulighed for at fortælle om ønsker og behov, og de input vil indgå i det videre arbejde med at udvikle boligerne. Beboernes mening er selvfølgelig vigtig for fsb.

Beboerne på Langhusvej har ikke haft mulighed for at stemme om nedrivning af rækkehusene – sandt eller falsk?

Sandt. Folketinget har konkret besluttet, at udviklingsplanen for Tingbjerg skal behandles af boligorganisationernes øverste myndighed, altså repræsentantskabet, og ikke lokalt i boligafdelingerne. Den 25. april 2019 vedtog fsb’s repræsentantskab planen. Her var Tingbjerg også repræsenteret.

fsb fortæller ikke alt det, de ved om planerne – sandt eller falsk?

Falsk. fsb fortæller det, vi ved om planerne og har netop valgt at inddrage beboerne tidligt i processen, hvilket betyder, at vi ikke har alle svar endnu. Men fsb skal samarbejde med både SAB og Københavns Kommune om udviklingen af Tingbjerg. Ministeriet er også en part i udviklingen, da det er staten der skal godkende og følge op på udviklingsplanen. Der er tale om en lang proces med mange politiske beslutninger, som ikke udelukkende træffes af fsb.

fsb’s og SAB’s repræsentantskaber godkendte udviklingsplanen den 24. og 25. april 2019 og kommunen godkendte udviklingsplanen den 20. juni 2019. Ministeriet har godkendt udviklingsplanen 10. september 2019. fsb, SAB og kommunen har siden arbejdet med, hvordan de nye boliger skal se ud i Tingbjerg, og hvor de skal ligge. Det er ikke endelig besluttet endnu.

Skal rækkehusene rives ned på grund af en overordnet plan for Tingbjerg – sandt eller falsk?

Sandt. Vi har være i gang med byudvikling i Tingbjerg siden 2015, men så satte regeringen fokus på udsatte boligområder i 2018, og Tingbjerg blev udpeget som ”hård ghetto”. Det medførte et krav om at aflevere en udviklingsplan til ministeriet. Den skal beskrive, hvordan der bliver 60 pct. færre almene familieboliger i Tingbjerg inden 2030. Udviklingen af Langhusvej og byggeri af private boliger mange steder i Tingbjerg er en del af planen.

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: